* رشد و تحول در روانشناسی و مشاوره

* روانشناسی- مشاوره و خانواده

* درمان در روانشناسی و مشاوره

* آسیب شناسی روانی و سلامت

* نقش دین و معنویت در روانشناسی و مشاوره

* روانشناسی آموزش و پرورش

* روانشناسی صنعتی- سازمانی و مشاوره شغلی

* توانبخشی در روانشناسی و مشاوره

* سنجش و ارزیابی در روانشناسی و مشاوره