* ارائه دستاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه روانشناسی و مشاوره

* تبادل دیدگاه ها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شده

* معرفی آخرین دستاوردها و فنون روانشناسی و مشاوره در سطح جهان