راهنمای نگارش مقاله

اصل مقاله باید به زبان فارسی حاوی حداکثر 6 صفحه، با توجه به دستورالعمل نحوه نگارش مقاله، از طریق فرم ارسال مقاله در وبگاه همایش بارگذاری شود. جهت آگاهی از نحوۀ ارسال و بارگذاری مقالۀ خود حتما راهنمای ارسال مقاله را مطالعه فرمایید.

• ساختار مقاله برای پذیرش در همایش، به ترتیب شامل عناصر زیر است:
1. مقدمه، که شامل زمینه مساله  و هدف از انجام پژوهش  است؛
2. روش، که در آن اطلاعات مربوط به جامعه، نمونه و ابزار ذکر می‌شود
3. یافته‌ها، که یافته‌های اصلی و مهم پژوهش  را شامل می‌شود؛
4. نتیجه‌گیری از پژوهش


مراحل بررسی و داوری مقاله
شایان ذکر است فقط مقاله‌هایی بررسی خواهد شد که تا تاریخ 29 بهمن 1393 و با رعایت ساختار تعیین شده، به وبگاه همایش ارسال شده باشند.
توجه: پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن کامل و تایید آن است.

شرایط پذیرش مقاله
• مقاله باید کاملاً جنبه پژوهشی داشته باشد و اصول کلی نظری، مدل سازی و روش شناسی در