نشانی پستی: فارس - مرودشت- کیلومتر 3 بلوار مرودشت تخت جمشید - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

کد پستی: 13119- 73711

تلفن دبیرخانه :

داخلی 112- 43311153-071-0098

Refresh Code