1- برگزاری همایش
2- تعداد صفحات
3- صدور گواهی

1- برگزاری همایش up
برگزاری همایش در روز های 23 و 24 اردیبهشت ماه 94 از ساعت 8 صبح الی 16 عصر برگزار خواهد شد ( افتتاحیه همایش در صبح روز اول و اختتامیه آن در عصر روز دوم خواهد بو د).
2- تعداد صفحات up
تعداد صفحات مناسب برای مقاله باید 6 صفحه باشد.
3- صدور گواهی up
برای صدور گواهی مجدد(عین گواهی اول)، متقاضی باید مبلغ 20 هزار تومان دیگر پرداخت نماید( لازم بذکر است که گواهی اول عیناً مانند مقاله اول بوده و تغییر یا جابجایی اسامی نویسندگان در گواهی مجدد امکان پذیر نخواهد بود.