شورای سیاستگذاری
دکتر سید ابراهیم حسینی
کمیته رهبری کنفرانس
دانشیار ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، فارس،ایران
پست الکترونیکی: ebrahim.hossini [at] yahoo.com
دکتر قهرمان سلوکی نژاد
نائب رئیس کنفرانس
استادیار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: ghsolooki [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر امیر هوشنگ مهریار
مسئول کمیته علمی
استاد، عضو هیات علمی دانشگاه
پست الکترونیکی: amirmehryar36 [at] gmail.com
دکتر حجت اله جاویدی
دبیر علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،فارس، ایران
پست الکترونیکی: javidih [at] hotmail.com
دکتر ژاله رفاهی
دبیر علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: zhrefahi [at] gmail.com
دکتر سلطانعلی کاظمی
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: kazemi_edu [at] yahoo.com
دکتر نازنین هنرپروران
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،فارس، ایران
پست الکترونیکی: nazanin48 [at] gmail.com
دکتر آذرمیدخت رضایی
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: rezaei.azar [at] yahoo.com
دکتر سیروس سروقد
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: sarvghad1333 [at] yahoo.com
دکتر زکیه فتاحی
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: zakiyehfatahi [at] yahoo.com
دکتر لادن معین
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: ladanmoein98 [at] yahoo.com
دکتر کاترین فکری
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: katrin_fekri [at] yahoo.com
دکتر مریم کورش نیا
عضو کمیته علمی
استادیار،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: m_koroshnia [at] rose.shirazu.ac.ir
دکتر نادره سهرابی
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: sohrabi_sh2006 [at] yahoo.com
کمیته داوران
دکتر مژگان امیریان زاده
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،فارس، ایران
پست الکترونیکی: mamirianzadeh15 [at] gmail.com
دکتر زهرا قادری
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: z_ghaderi_sh [at] yahoo.com
دکتر سیده مریم حسینی
داور
مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پست الکترونیکی: m.hosseini1970 [at] yahoo.com
دکتر احمدرضا اوجی نژاد
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایرا
پست الکترونیکی: aoji62 [at] yahoo.com
دکتر حجت اله فانی
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایرا
پست الکترونیکی: fani_h2013 [at] yahoo.com
دکتر مسلم صالحی
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: mlsalehi [at] yahoo.com
دکتر سوسن سهامی
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: so.sahami [at] gmail.com
دکتر عباس قلتاش
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: gholtash578 [at] yahoo.com
دکتر نصیر داستان
داور
مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: nasir.dastan88 [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر امین کشاورزی
مسئول کمیته اجرایی
مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پست الکترونیکی: keshavarz_mpa [at] yahoo.com
دکتر محمد مهدی قنبری
دبیر اجرایی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: m.mehdi.ghanbari [at] gmail.com
مرضیه تفته
عضو کمیته برگزاری
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد شیراز
پست الکترونیکی: marvproposal [at] yahoo.com
الهه نظری
مسئول دبیرخانه همایش
کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: elahenazari [at] gmail.com