شورای سیاستگذاری
دکتر سید ابراهیم حسینی
کمیته رهبری کنفرانس
دانشیار ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، فارس،ایران
پست الکترونیکی: ebrahim.hossini [at] yahoo.com
دکتر قهرمان سلوکی نژاد
نائب رئیس کنفرانس
استادیار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
پست الکترونیکی: ghsolooki [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر امیر هوشنگ مهریار
مسئول کمیته علمی
استا