برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مشاوره و روان درمانی مبتنی بر عرفان اسلامی
1394-02-23 14:00-18:00
دانشگاه آزاد مرودشت- 25
دانشجویان 500,000 ریال
هیات علمی 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 500,000 ریال
هیات علمی بدون مقاله 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
6 دکتر بابک شمشیری
2 کاربرد طرحواره درمانی در خانواده چهارشنبه 23 اردیبهشت ساعت 14 تا 18
1394-02-23 14:00-18:00
مرودشت. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. سالن دفاع 25
دانشجویان 500,000 ریال
هیات علمی 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 500,000 ریال
هیات علمی بدون مقاله 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
24 دکتر شکوه نوابی نژاد و دکتر نازنین هنرپروران
3 آموزش کارآفرینی براساس الگوی چند محوری جمعه 1394/2/25 ساعت 9 تا 13
1394-02-25 09:00-13:00
دانشگاه مرودشت- دانشکده علوم تربیتی- سالن دفاع 25
دانشجویان 500,000 ریال
هیات علمی 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 500,000 ریال
هیات علمی بدون مقاله 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
18 دکتر عبدالله شفیع آبادی و دکتر کاترین فکری