هزینه شرکت در همایش
1393-12-02
هزینه شرکت در همایش

شرکت کنندگانی که مقاله خود را تا تاریخ 1393/11/29  به دبیرخانه همایش ارسال کرده باشند شامل تخفیف ویژه می شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فرم شرکت در همایش مراجعه فرمایید.