صدور گواهی
1394-01-22
- صدور گواهی
برای صدور گواهی مجدد(عین گواهی اول)، متقاضی باید مبلغ 20 هزار تومان دیگر پرداخت نماید( لازم بذکر است که گواهی اول عیناً مانند مقاله اول بوده و تغییر یا جابجایی اسامی نویسندگان در گواهی مجدد امکان پذیر نخواهد بود.