ایمیل همایش
1394-02-14

نویسندگانی که مقالات آنها نیاز به اصلاحات دارد تا ساعت 14مورخ 15 اردیبهشت 94 مقاله خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

باتشکر 

دبیرخانه همایش

icpcmarvdasht@gmail.com