تاثیر استفاده از الگوی یاران در یادگیری بر رشد مهارت های اجتماعی، کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم
کد مقاله : 1012-ICPC
نویسندگان:
حسین مؤمنی مهموئی *1، مجید پاکدامن2، محمود قربان زاده مقدم3، زهرا اکبری4
1استان خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
2استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
4استان خراسان جنوبی- شهرستان قاین- فاز 3 فرهنگیان- آموزگار4- پلاک 10
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از الگوی یاران در یادگیری بر رشد مهارت های اجتمعای، کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم به روش شبه آزمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 93- 92 بود. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 30 دانش آموز از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه مهارت های اجتماعی، کیفیت زندگی در مدرسه و پرسش نامه محقق ساخته پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد‌. نتایج نشان داد که تأثیر استفاده از الگوی یاران در یادگیری بر رشد مهارت های اجتماعی، کیفیت زندگی در مدرسه و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان معنادار است.
کلیدواژه ها:
روش تدریس همیاری، مهارت های اجتماعی، کیفیت زندگی در مدرسه، پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است