رابطه سبک زندگی و هراس بر اضطراب نوجوانان شهر تهران
کد مقاله : 1017-ICPC
نویسندگان:
فریبا طیبی *1، مرضیه عارفه2، اعظم فلاح2
1ایران. تهران . تهرانپارس. خیابان فرجام. خیابان رشید شمالی . کوچه 174 غربی .پلاک 129 . طبقه دوم
2دانشجو
چکیده مقاله:
چکیده:
مقدمه :محرک‌هایی که در انسان هراس و اضطراب ایجاد می‌کنند در طول جریان رشد تغییر می‌کند. اضطراب حالت خلقی است که مشخصه اصلی آن تنش ناآرامی و نگرانی است.هراس یک واکنش احساسی به تهدید یا خطر است که با وجود یک تهدید خارجی رخ میدهد و بعلاوه با رفتارهای خاص فرار و اجتناب مربوط است .لذا، در این تحقیق با رویکردی توصیفی به بررسی رابطه میان سبک زندگی و هراس بر اضطراب نوجوانان شهر تهران پرداخته شد.روش پژوهش رگرسیون و جامعه آماری شامل 300 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه‌های هراس، اضطراب بک و سبک زندگی توسط آنان تکمیل گردید.نتایج نشان داد بین سبک زندکی و اضطراب همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، بین هراس و اضطراب همبستگی مثبت نیز وجود داشت برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی متغیرها، از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز استفاده شد نتایج: می‌توان گفت سبک زندگی ایمن می‌تواند عامل پیشگیرانه در اضطراب باشد و همچنین کاهش هراس در دانش آموزان می‌تواند بر کاهش اضطراب آنان تاثیر گذار باشد.
کلیدواژه ها:
سبک زندگی ، هراس، اضطراب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است