بررسی اثربخشی بازی مشترک مادر – کودک بر اضطراب جدایی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر مشهد
کد مقاله : 1028-ICPC
نویسندگان:
ماندانا محرری *1، محمد حسن صیف2
1استان خراسان رضوی.شهر مشهد.بلوار ملک آباد.خیابان هوشیار3.پلاک 20.کد پستی 9185713897
2دانشگاه پیام نور شیراز
چکیده مقاله:
هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی بازی مشترک مادر- کودک بر اضطراب جدایی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر مشهد بود. روش پژوهش نیمه تجربی همراه با گروه کنترل و با ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس‌آزمون بود، بر این اساس تعداد 32 دانش آموز پسر دارای نمره بالا در مقیاس‌ اضطراب جدایی از پرسشنامه CSI-4 از مدارس ابتدایی شهر مشهد به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند (16=n2=n1). آزمودنی های گروه آزمایش یک دوره 8 جلسه ای به صورت هفتگی با مشارکت مادران و بازی با کودک دریافت کردند، در حالی که آزمودنی‌های گروه کنترل چنین مداخله ای دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند. آزمودنی های دو گروه با استفاده از فرم والد چک لیست مرضی کودکان (CSI-4) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که ارائه مداخله بازی مشترک مادر-کودک باعث کاهش 6/34% علائم اضطراب جدایی مورد بررسی در آزمودنی‌ها در مرحله پس آزمون شده است (p<0/05). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت ارائه مداخله مبنی بر آموزش بازی مشترک مادر- کودک در کاهش اضطراب جدایی موثر بوده است و با استفاده از این روش مداخله ای می‌توان در جهت کاهش اضطراب جدایی کودکان مبتلا استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
بازی مشترک مادر – کودک، اضطراب جدایی، دانش آموزان پسر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است