فراوانی اختلالات شخصیت خوشه ج در افراد با تیپ شخصیت D
کد مقاله : 1035-ICPC (R1)
نویسندگان:
ماندانا شعبان *1، احمدی عبدالجواد2
1شهرک دریا بلوار خزر کوچه یکم غربی پلاک 2 واحد 1
2رییس نظام روان شناسی قزوین
چکیده مقاله:
اختلالات شخصیت خوشه ی ج با خصوصیاتی نظیر اضطراب و ترسناکی از برقراری رابطه ی اجتماعی مشخص می شود. و تیپ شخصیت D توسط تعامل دو ویژگی ثابت و کلی هیجان منفی و بازداری اجتماعی تعریف می شود.هدف از پژوهش حاضر این است که فراوانی اختلالات شخصیت خوشه ی ج را در دانشجویان با تیپ شخصیت D بسنجد.
این پژوهش به شیوه ی همبستگی روی 100 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه بین المللی امام خمینی به روش نمونه گیری قضاوتی انجام شده است.پس از ثبت خصوصیات جمعیت شناختی از طریق آزمون میلون3 و آزمون تیپ شخصیت D (DS14)مورد ارزیابی قرار گرفتندو یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون Tمستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.
میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 21.52 بود.مقیاس ها ی اختلال شخصیت اجتنابی،وابسته،وسواسی جبری آزمون میلون و هردو زیر مقیاس بازداری اجتماعی و عاطفه ی منفی آزمون تیپ شخصیت D مورد بررسی قرار گرفتند.نمره ها ی مقیاس اختلال شخصیت وابسته و اجتنابی به طور معناداری در افراد با تیپ شخصیت D بیشتر از جمعیت عادی است (P<0.05).
نتیجه ی یافته ها نشان می دهد که تیپ شخصیت D می تواند پیش بین خوبی برای اختلالات شخصیت خوشه ی ج باشد.لذاپیشنهاد می شود برای پیشگیری و درمان افراد دارای اختلال شخصیت خوشه ی ج به تیپ شخصیت D هم توجه شود.
کلیدواژه ها:
اختلال شخصیت اجتنابی،اختلال شخصیت وابسته،اختلال شخصیت وسواسی جبری، تیپ شخصیت D
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است