بررسی رابطه ساده و چندگانه بین هیجانات مثبت و منفی با نشانگان افسردگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج)
کد مقاله : 1039-ICPC (R1)
نویسندگان:
عبدالرحمان پرهیز *1، هادی کجباف نژاد2، مجید مهرمحمدی2
1کهگیلویه وبویراحمد.شهرستان لنده.خیابان سادات.کوچه شاهد13
2عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد بهبهان
چکیده مقاله:
هدف از انجام پژوهش: رابطه ساده و چندگانه بین هیجانات مثبت و منفی با نشانگان افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج می‌باشد. روش پژوهش: جامعه آماری ما نیز 7000 نفر می‌باشد که از میان آن‌ها 200 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس هیجان مثبت و منفی(PANAS) استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. رابطه ساده و چندگانه بین هیجانات مثبت و منفی با نشانگان افسردگی در بین دانشجویان و پرسشنامه‌های مورد نظر با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده، به دو شیوه توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. آزمون‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون‌های همبستگی، رگرسیون چندگانه می‌باشند. یافته-ها و نتیجه‌گیری پژوهش: نشان داد که آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه بین هیجانات مثبت و منفی و نشانگان افسردگی دانشجویان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: هیجانات مثبت و منفی(PANAS)، نشانگان افسردگی، تصادفی خوشه‌ای، پرسشنامه افسردگی بک.دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است