رابطه اختلالات روانشناختی و سازش یافتگی زناشویی براساس جهت گیری مذهبی دانشجویان متأهل دانشگاه گیلان
کد مقاله : 1052-ICPC (R2)
نویسندگان:
فاطمه مبشری *1، اسما افروزی حویق2
1اصفهان. فولادشهر، محله c1، بلوار آیت الله مدرس، کوچه دهلاویه هفت، پلاک 473. کدپستی: 8491413647
2دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اختلالات روانشناختی و سازش یافتگی زناشویی بر اساس جهت گیری مذهبی دانشجویان متأهل دانشگاه گیلان صورت گرفته است. این پژوهش یک مطالعه همبستگی است. تعداد 216 نفر(108زوج) به روش نمونه گیری در دسترس از میان دانشجویان متأهل دانشگاه گیلان در سال92-1393 انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه های شخصیتی چندوجهی مینه سوتا، سازش یافتگی زناشویی اسپانیر و جهت گیری مذهبی آلپورت جمع آوری گردید. داده ها به کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین اختلالات روانشناختی و مؤلفه های آن و جهت گیری مذهبی(کل، بیرونی و درونی) رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین خرده مقیاس های سازش یافتگی زناشویی با جهت گیری مذهبی کل، بیرونی و درونی، رابطه معناداری حاصل نشد؛ بجز رضایت زناشویی که فقط با جهت گیری مذهبی درونی رابطه معنادار و معکوس داشت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد اختلالات روانشناختی نقش معناداری در پیش بینی جهت گیری مذهبی نداشته اند و سازش یافتگی زناشویی و مؤلفه های آن هم نتوانستند تغییرات جهت گیری مذهبی را پیش بینی کنند.
کلیدواژه ها:
اختلالات روانشناختی،سازش یافتگی زناشویی،جهت گیری مذهبی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است