مقایسه عملکرد حافظه و نارسایی شناختی در بیماران دیابتی زن و پیش دیابتی و افراد سالم
کد مقاله : 1059-ICPC
نویسندگان:
زینب کاظمی *1، محمدرضا بردیده2
1شیراز-گلدشت معالی اباد-نیلوفر1
2دانشگاه ازاد واحد فیروز اباد
چکیده مقاله:
چکیده:
دیابت نوع دو در کاهش عملکرد حافظه و نارسایی شناختی و نیز در بروز بیماری آلزایمر و دمانس نقش مهمی را ایفا می کند. این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای می باشد که با هدف مقایسه عملکرد حافظه و نارسایی شناختی در بیماران دیابتی نوع دو ،بیماران پیش دیابتی و افراد سالم و نیز دادن بینش به کاهش عملکرد حافظه و نارسایی شناختی درافراد بیماردر مراحل اولیه شروع این بیماری (پیش دیابتی)می باشد.
روش:جامعه آماری شامل کلیه بیماران دیابتی زن مراجعه کننده به کلینیک غدددر سال 92 در شهر شیراز می باشد. نمونه این پژوهش شامل 30 بیمار زن مبتلا به دیابت نوع دو و 30 بیمارزن پیش دیابتی و 30 زن سالم می باشد. در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون توکی استفاده شده است. عملکرد حافظه با آزمون تصویر پیچیده اندره ری و نارسایی شناختی با پرسشنامه نارسایی شناختی برادبنت ارزیابی شد. یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که بیماران زن دیابتی نوع دو ،بیماران پیش دیابتی و افراد سالم از نظر عملکرد حافظه و نارسایی شناختی تفاوت های معناداری دارند.(05/0).نتیجه گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بین بیماران دیابتی نوع دو ،بیماران پیش دیابتی و افراد سالم تفاوت معناداری وجود دارد. مطالعات مختلف تاثیر دیابت نوع دو را بر عملکرد حافظه گزارش کرده اند.یافته های این پژوهش با تاکیدات پژوهش های پیشین در مورد اینکه بیماران دیابتی نوع دو وبیماران پیش یابتی کاهش عملکرد حافظه و نارسایی شناختی را تجربه میکنند،هماهنگ است.
کلیدواژه ها:
:عملکرد حافظه،نارسایی شناختی،بیماران دیابتی نوع دو،بیماران پیش دیابتی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است