بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با اعتیاد به اینترنت و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان شرکت کننده در طرح مشاوره فعال مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی فارس
کد مقاله : 1064-ICPC
نویسندگان:
زهرا ایزدی *1، حجت اله جاوید2، طاهره حسینی3، مرضیه خداهمتی4
1سی متری سینما سعدی ذوالانوار شرقی ساختمان تابان طبقه سوم واحد 31
2دانشگاه ازاد مرودشت
3نیروی انتظامی
4مشاور
چکیده مقاله:
چکیده
مقدمه و هدف: وسایل ارتباط جمعی مخصوصا اینترنت و انحرافات ناشی از آن (نظیر اعتیاد به اینترنت) می تواند بر باورهای مذهبی ما تاثیر گذاشته یا با آن رابطه داشته باشد. همچنین اعتیاد به اینترنت، نوعی وابستگی است که برخی ویژگیهای شخصیتی تاثیر مهمی بر استفاده از آن دارد، بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین باورهای مذهبی و اعتیاد به اینترنت، مطالعه رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان و مقایسه میزان همبستگی بین باورهای مذهبی با اعتیاد به اینترنت و ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان اجرا گردیده است.
روش اجرا: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن عبارت است از120 نفر از نوجوانان مراجعه کنند به مرکز مشاوره نیروی انتظامی فارس و نمونه شامل 90 نفر نوجوانان دختر و پسر که به روش
نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و شامل 40 پسر و 50 دختر بودند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه باورهای مذهبی(نویدی،1376) وپرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO مک کری و کوستا. داده های آماری ثبت و از راه آزمونهای آماری t برای هر دو جامعه مستقل و همبستگی چند گانه و رگرسیون فرضیه ها بررسی شدند.
نتایج : بین ویژگیهای شخصیتی در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. بین باورهای مذهبی و اعتیاد به اینترنت در دو جنس رابطه معناداری وجو دارد. ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت در دو جنس می باشد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: باورهای مذهبی، اعتیاد به اینترنت، ویژگیهای شخصیتی، دانش آموزان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است