رابطه ابعاد رضایت زناشویی با ابعاد شادکامی دانشجویان متاهل شهر کازرون
کد مقاله : 1074-ICPC
نویسندگان:
خدیجه زارع *
7313973418
چکیده مقاله:
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد رضایت زناشویی با ابعاد شادکامی دانشجویان متاهل شهر کازرون انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 187 دانشجو متاهل بود که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی ساده پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تحریف آرمانی با ابعاد رضایت از زندگی، شادی، عزت نفس، آرامش و کارآمدی شادکامی زوجین رابطه منفی معنادارای وجود دارد و بین رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی با ابعاد رضایت از زندگی، شادی، عزت نفس، آرامش و کارآمدی شادکامی زوجین رابطه مثبت معنادارای وجود دارد.
کلیدواژه ها:
رضایت زناشویی، شادکامی، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است