آزمون و سنجش دو مقیاس کارکردها و نگرشهای اجتماعی رایانه در میان کارآموزان دختر و پسر آموزشگاههای رایانه شیراز در سال 1393
کد مقاله : 1093-ICPC
نویسندگان:
بهزاد نوروزی چگینی *1، سید کاظم مفتاحی2، مژگان حسنلی3
1شیراز اداره کل آموزش و پرورش فارس امور اداری قسمت تشکیلات
2شیراز بلوار مدرس خیابان محراب مجتمع آپادانا بلوک ب1طبقه 4 واحد2
3شهرک گلدشت حافظ بلوار آفرینش خ 10 سپهر
چکیده مقاله:
یکی از زمینه های پژوهش در روانشناسی اجتماعی اختصاص به نگرش افراد نسبت به کارکردهای اجتماعی رایانه دارد که از طریق ابزارهای معتبر میزان آنها مورد سنجش و اندازه گیری قرار میگیرد. مقاله حاضر معرفی نتایج دو گزارش پژوهشی در زمینه آزمون و سنجش دو مقیاس کارکرد و نگرشهای اجتماعی رایانه می باشد که با استفاده از روش پیمایشی میان 200 کارآموز دختر و پسر آموزشگاههای رایانه شیراز انجام شده است. گزارش اول مقیاس نگرش رایانه (CAS) مربوط به نیکل و پینتو می باشد که به نگرش افراد نسبت به کارکردهای رایانه در جامعه می پردازد (Nickell,pinto,1986) و گزارش دوم مقیاس الیناسیون و اضطراب رایانه (CAA) مربوط به ری و مینچ (Ray, Minch, 1990) بوده که به نگرشهای اجتماعی افراد نسبت به رایانه در سه قلمرو مجزای بیگانگی ناشی از رایانه، اضطراب ناشی از رایانه و تاثیرات رایانه بر جامعه می پردازد. داده های تحقیق جهت آزمون دو مقیاس مذکور با استفاده از برنامه spss9 در محیط Windows مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
کلیدواژه ها:
رایانه ، نگرش ، کارکرد ، اضطراب ، بیگانگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است