بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هویت مادران با اختلال اضطراب جدایی کودکان (SAD)پیش دبستانی شهر شیراز
کد مقاله : 1099-ICPC (R1)
نویسندگان:
یونس غلامی *1، فاطمه عسکری2
1شیرازبلوار نصر خ جهانگردی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید دستغیب 4 متوسطه دوم
2آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش زرقان
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت مادران با شاخص های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی شهر شیراز در سال 1393 انجام شده است . طرح تحقیق از نوع همبستگی است . جامعه مورد بررسی کودکان پیش دبستانی و مادران آنان در آموزش و پرورش شهر شیراز بود ، 327 نفر از این دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در در ناحیه 4 شیراز انتخاب و سپس به همراه مادرانشان ابزارهای پژوهش را تکمیل نمودند . جهت انجام تحلیل های آماری از روش های همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد . نتایج نشان داد که بین دلبستگی نا ایمن دوسوگرای مادران و شاخص های دلبستگی و اجتنابی کودکان رابطه منفی وجود دارد. بین دلبستگی نا ایمن اجتنابی و شاخص های خوداتکایی و دلبستگی کودکان رابطه منفی وجود دارد. بین دلبستگی ایمن مادران و شاخص های دلبستگی و خوداتکایی کودکان رابطه مثبتی وجود دارد. بین هویت اطلاعاتی مادران با شاخص های دلبستگی و خود اتکایی کودکان رابطه مثبتی وجود دارد. بین هویت هنجاری مادران با شاخص دلبستگی کودکان رابطه مثبتی وجود دارد. بین هویت سردرگم/ اجتنابی مادران با شاخص های دلبستگی و خوداتکایی کودکان رابطه منفی وجود دارد.
کلیدواژه ها:
اختلال اضطراب جدایی ، سبک های دلبستگی ، سبک های هویت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است