بررسی رابطه مسئولیت پذیری و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور
کد مقاله : 1101-ICPC
نویسندگان:
صدیقه رضایی دهنوی *
اصفهان،بهارستان،دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
چکیده مقاله:
زمینه: مسئولیت پذیری به عنوان یک فرآیند مهم اجتماعی شدن در هر جامعه ای سهم بسزایی در توسعه جامعه و بالا رفتن سطح سلامت روان فرد دارد. بر اساس بیانیه کنفرانس جهانی آموزش عالی که توسط یونسکو در سال 2009 در پاریس برگزار شد ،یکی از اهداف اصلی در آموزش عالی را بالا بردن مسئولیت پذیری اجتماعی اعلام کرد.در واقع دانشگاه در مسئولیت پذیری افراد سهم بسزایى دارد.در مورد رابطه مسئولیت پذیری و سلامت روان در دانشجویان تحقیقات اندکی صورت گرفته است.هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با ابعاد مختلف سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان بود. روش: از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 90-91 تعداد 70 نفر دانشجو به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های سلامت عمومی و مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه کالیفرنیا را پر کردند.نتایج از طریق روش همبستگی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: بر اساس یافته های به دست آمده از این تحقیق مسئولیت پذیری تنها با زیر مقیاس افسردگی رابطه منفی معنادار داشت. نتیجه گیری: دانشجویانی که افسردگی بالاتری دارند،مسئولیت پذیری کمتری دارند.مسئولیت پذیری کم در دانشجویان می تواند نشانه ای از افسردگی در آنها باشد.پیشنهاد می شود برای بالابردن مسئولیت پذیری در دانشجویان به مداخله های درمانی و آموزشی با هدف کاهش افسردگی برنامه ریزی شود.
کلیدواژه ها:
مسئولیت پذیری، سلامت روان، دانشجویان پیام نور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است