بررسی رابطه وضعیت تاهل و میزان استفاده از انواع راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
کد مقاله : 1102-ICPC (R1)
نویسندگان:
صدیقه رضایی دهنوی *
اصفهان،بهارستان،دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
چکیده مقاله:
منظور از مقابله ،تلاشهای شناختی و رفتاری فرد به منظور غلبه بر تنش روانی ،تحمل کردن،کاهش دادن یا به حداقل رساندن آن است و دو عنصر مهم در آن ارزیابی شناختی و منابع مقابله ای شامل روابط اجتماعی،مهارتهای حل مساله،اعتقادات فرهنگی و خانوادگی،منابع مالی، و انرژی و سلامتی فرد است.یکی از عوامل مؤثر در میزان استفاده از راهبردهای مقابله وضعیت تاهل است.به نظر می رسد افراد مجرد استرس بیشتری در روابط خانوادگی،شغلی و بین فردی گزارش می کنند و روشهای مقابله ای کارآمدتر کمتری به کار می برند. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان استفاده از انواع راهبردهای مقابله در دانشجویان مجرد و متاهل بود.روش:تعداد 60 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد استان اصفهان در سال تحصیلی 90-91 به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن را پر کردند.آلفای کرونباخ محاسبه شده برای همسانی درونی کل آزمون و خرده مقیاسهای آن برای شرکت کننده ها در سطح مطلوب به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد.نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش میزان استفاده دانشجویان متاهل از راهبردهای کنار آمدن رویارویانه ،مسئولیت پذیری،حل مدبرانه،و ارزیابی مجدد مثبت نسبت به دانشجویان مجرد بیشتر بود. در میزان استفاده از راهبردهای دوری جویی،خویشتن داری و جستجوی حمایت اجتماعی در دانشجویان مجرد و متاهل تفاوت معنادار مشاهده نشد.نتیجه گیری:به نظر می رسد تاهل دانشجویان می تواند راهبردهای کارآمد مقابله ای با استرس دانشجویان در زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
کلیدواژه ها:
راهبردهای مقابله; استرس;دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است