نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک‌های عشق در گرایش به طلاق عاطفی
کد مقاله : 1107-ICPC (R1)
نویسندگان:
مینا انصاری *1، رضا دستجردی2
1پاسداران- دشتستان 8 پلاک 3
2معاونت علوم پزشکی
چکیده مقاله:
چکیده:
به منظور بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت عوامل بزرگ شخصیت و سبک‌های عشق در گرایش به طلاق عاطفی در شهر بیرجند پژوهشی از کلیه دانشجویان متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سال 1392 که حجم کل جامعه برابر با 1679 نفر انجام شد. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت پرسشنامه‌ای است. همچنین مطالعات کتابخانه‌ای نیز مورداستفاده قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 189 نفر (85 نفر زن و 104 نفر مرد) بودند که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن(1999)، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک کرا و کاستا (1996) و پرسشنامه مثلث عشق اشترنبرگ (1986) بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که: روان رنجورخویی از پنج عامل بزرگ شخصیت و (صمیمت و تعهد) از سبک های عشق گرایش نسبت به طلاق عاطفی را پیش بینی می نماید. بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های عشق رابطه معناداری وجود دارد. بین پنج عامل بزرگ شخصیت و طلاق عاطفی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک های عشق و طلاق عاطفی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها:
طلاق، عشق، همبستگی، بیرجند
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است