درمان در روانشناسی و مشاوره به چه معناست؟
کد مقاله : 1113-ICPC
نویسندگان:
کریم گل محمدی *1، زهرا توانا2
1نیروگاه، امین آباد، 24 متری شهید موسوی، 20 متری احداثی، جنب پارک شفق
2دانشگاه شاهد
چکیده مقاله:
مفهوم درمان در روانشناسی و مشاوره همانند بسیاری از مفاهیم دیگر در این حوزه دارای تاریخی طولانی و تاریخچه ای کوتاه می باشد. علیرغم پیشرفت دانش روانشناسی و مشاوره، مفهوم درمان هماره در بستر تاریخی این رشته دارای تعاریف و مفاهیم و برداشتهای متفاوتی بوده است که متأثر از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی و مشاوره نسبت به شخصیت و آسیب شناسی روانی می باشد. به همین دلیل و با توجه به نقش درمان در روانشناسی و مشاوره در این مقاله ابتدا به تعریف درمان، بستر تاریخی آن و نهایتاً نقش درمان در روانشناسی و مشاوره و تفاوتها و شباهتهای موجود فی مابین آنها خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها:
درمان، روانشناسی و مشاوره، بستر تاریخی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است