نقش ویژگی های شخصیتی و نگرش‌های مذهبی در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
کد مقاله : 1118-ICPC
نویسندگان:
زهرا کاشفی *1، محمد صادقی2
1خ فلسظین کوچه حسن آباد بن بست عزیز ا... خان دست چپ پلاک 2
2بازنشسته / آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
نقش ویژگی‌های شخصیتی و نگرش‌های مذهبی در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
زهرا کاشفی1*

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و نگرش-های مذهبی در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین شهر اصفهان در سال 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ویژگی شخصیتی پنج عاملی نئو، نگرش‌های مذهبی سراج-زاده (1377) و رضایت زناشویی السون و همکاران (1989) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج نشان داد روان-نژدی به طور منفی و برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، توافق پذیری و وظیفه‌مداری به طور مثبت قادر به پیش‌بینی رضایت زناشویی می-باشند و همچنین نگرش‌های مذهبی اعتقادی، تجربه‌ای، پیامدی و مناسکی به طور مثبت قادر به پیش‌بینی رضایت زناشویی می‌باشند.
کلیدواژه‌ها: ویژگی های شخصیتی، نگرش‌های مذهبی، رضایت زناشویی

1- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،گروه مشاوره ، مرودشت ، ایران (نویسنده مسئول ) (zahra_ka52@yahoo.com)
2- محمد صادقی کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، گروه مشاوره، خمینی شهر ( نویسنده همکار) ( sadeghimoshaver@yahoo.com)
کلیدواژه ها:
کلیدواژه‌ها: ویژگی های شخصیتی، نگرش‌های مذهبی، رضایت زناشویی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است