مقایسه سبک های هویت و حمایت اجتماعی در جوانان آشوری مسیحی و جوانان مسلمان 18 تا 30 سال دانشجو
کد مقاله : 1143-ICPC
نویسندگان:
ایلبریت بکوس نیگجه1، نازنین هنرپروران *2
1کوی نصر خیابان پنجم پلاک شش واحد یک
2شیراز- بولوار جمهوری - کوچه 35- ساختمان فراز- واحد 5
چکیده مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه سبک های هویت و حمایت اجتماعی در جوانان آشوری مسیحی و جوانان مسلمان می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان آشوری مسیحی و مسلمان در شهر تهران بوده که در سال 1393 مشغول به کار می‌باشند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 150 نفر از این جوانان می باشد که در جوانان آشوری با روش نمونه‏گیری در دسترس ودر جوانان مسلمان به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های، سبک‌های هویت برزونسکی و پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره‌هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است، نتایج پژوهش نشان داد که بین وصلت و پیوند جوانان آشوری مسیحی و جوانان مسلمان تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
سبک های هویت، حمایت اجتماعی، جوانان آشوری مسیحی، جوانان مسلمان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است