مقایسه بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان متمایل به ازدواج و ازدواج گریز دانشگاه پیام نور جهرم
کد مقاله : 1148-ICPC
نویسندگان:
حسین عزت زادگان جهرمی *1، دکتر ژاله رفاهی 2، جلال کلانتری3، نازنین هنرپروران4، سیدمحمدصادق موسوی5
1جهرم-بلوار امام خمینی-کوچه15
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
3استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
4استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
5شیراز،بلوارجانبازان
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان متمایل به ازدواج و ازدواج گریز بود.روش این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود.جامعه آماری پژوهش حاضر 271 دانشجو مجرد(199دختر، 72پسر) از رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور جهرم در سال تحصیلی(1393-1392) بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، از پرسشنامه های بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا، تمایزیافتگی خود اسکورون و اسمیت و پرسشنامه رغبت سنج ازدواج حیدری، مظاهری و پوراعتماد استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شد.در ابعاد بلوغ عاطفی، عدم ثبات عاطفی و بازگشت عاطفی در دانشجویان متمایل به ازدواج بالاتر بود و ناسازگاری اجتماعی در دانشجویان ازدواج گریز بالاتر بود. اما در هر دو گروه تفاوت معناداری در فروپاشی شخصیت و فقدان استقلال نبود. درابعاد تمایزیافتگی خود، واکنش پذیری هیجانی و آمیختگی با دیگران درافراد متمایل به ازدواج بالاتر بود.جدایی عاطفی در افراد ازدواج گریز بالاتربود. اما در هر دو گروه تفاوت معناداری دربعد موقعیت من مشاهده نشد. میانگین نمرات بلوغ عاطفی در دختران به طور معناداری بالاتر از پسران بود و میانگین نمرات تمایزیافتگی خود در پسران به طور معناداری بالاتر از دختران بود.نتایج کلی نشان داد بین میانگین های افراد متمایل به ازدواج و ازدواج گریزدر بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی خود تفاوت معناداری وجود دارد.یافته های این پژوهش بر نقش بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی خود در رغبت به ازدواج تاکید دارد.
کلیدواژه ها:
بلوغ عاطفی، تمایزیافتگی خود، متمایل به ازدواج، ازدواج گریز، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است