اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی زنان
کد مقاله : 1157-ICPC
نویسندگان:
الهه بردبار *1، سهیلا فرحمند2
1شیراز. خیابان صنایع. کوی میلاد. کوچه 22- پلاک 232
2ساحلی غربی کوچه 26 پلاک 174 کد پستی 7143616888
چکیده مقاله:
چکیده :
هدف پژوهش حاضر اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر میزان رضایت زناشویی زنان می باشد. این پژوهش کاربردی از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. نمونه گیری از نوع در دسترس بود که 4 مدرسه (200 نفر) از30 مدرسه منطقه ارژن انتخاب و از مادران دانش آموزان پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ گرفته شد و 30 نفر که کمترین نمره رضایت زناشویی را بدست آوردند انتخاب شدند و 15 نفر از ایشان به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر در گروه کنترل قرار داده شدند. بدین ترتیب بر روی گروه کنترل هیج مداخله ای صورت نگرفت و بر روی اعضای گروه آزمایش ۸ جلسه ی مشاوره ی گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری به مدت 60 دقیقه اجرا شد و در پایان برای هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون(رضایت زناشویی- پرخاشگری)اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد شناختی -رفتاری به طور معناداری باعث افزایش میزان رضایت زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.
کلیدواژه ها:
مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری، رضایت زناشویی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است