مقایسة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در گروهی از نوجوانان قربانی سوء رفتار هیجانی و نوجوانان عادی
کد مقاله : 1159-ICPC
نویسندگان:
فاطمه محمدی *1، سیده مریم حسینی2
1شیراز بلوار رجایی خیابان روزبه مجتمع فرزانگان
2استاد
چکیده مقاله:
چکیده
سوء رفتار هیجانی نشان دهنده رفتارهای خشونت آمیز غیرفیزیکی است که والدین با فرزندان خود دارند. هدف این تحقیق، مقایسة دانش آموزان قربانی سوءرفتارهیجانی والدین و دانش آموزان عادی از نظر راهبردهای شناختی سازگار و ناسازگار تنظیم هیجان بود. این پژوهش، براساس طرح علّی- مقایسه‌ای انجام شد. از بین دانش آموزان دختر پایة اول راهنمایی ناحیة دو شهر شیراز، 39 دانش آموز قربانی سوءرفتار هیجانی و 46 دانش آموز عادی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق، از پرسشنامةسوءرفتار هیجانی والدین و پرسشنامةتنظیم شناختی هیجان استفاده گردید. نهایتاً، داده‌ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل واریانس یک راهه، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین گروه‌ها در متغیر راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد (03/0= P). اما این دو گروه از لحاظ راهبردهای ناسازگارتنظیم شناختی هیجان با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند.
کلیدواژه ها:
کلید واژه‌ها: نوجوان، سوءرفتار هیجانی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است