نقش مذهب در ارتقاء سلامت روان
کد مقاله : 1162-ICPC (R1)
نویسندگان:
مریم نادی راوندی *1، فریبرز صدیقی ارفعی2
1کاشان -طاهرآباد- کوی شهید جعفریپلاک 213کد پستی8731876733
2دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
سلامت روان به عنوان یکی از دو رکن سلامتی، لازمه یک زندگی مفید است. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت نمی‌توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. عواملی در ارتقاء سلامت روان موثرند از جمله این عوامل مذهب می باشد. با در‌ نظر گرفتن نقش بی‌‌بدیل سلامت روان در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه، مقاله حاضر با هدف بررسی این پژوهش، با هدف بررسی نقش مذهب در ارتقاء سلامت روان انجام شده است و به تحلیل رابطه بین مذهب و معنویت در ارتقاء سلامت، دیدگاه هایی در این رابطه می پردازد و با استفاده از روش توصیفی به بررسی این نقش می‌پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مذهب می‌تواند نقش مؤثری در سلامت روان افراد داشته باشد. مـذهـب می‌تواند چارچوب معتبر و پایداری برای سلامت‌روان افراد فراهم کند. چنان‌چـه شرایطی فراهم شود که فـرد بتوانند مذهب را در چارچوب و ساختار شناختی و عاطفی خود درونی کند و از سطح باور به سطح ایمان مذهبی انتقال یابد، چنین مذهبی می‌تواند وحدت یافتگی فرد را تضمین کرده و باعث افزایش سلامت روانی وی گردد پژوهش حاضر اطلاعات مهمی برای فرد، دست اندرکاران نظام آموزشی و مراکز مشاوره فراهم می‌آورد تا از طریق مذهب و معنویت در جهت ارتقا سلامت روان افراد گام بردارند.
کلیدواژه ها:
مذهب، معنویت، سلامت روان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است