اثربخشی‌آموزش‌ مدیریت ‌خشم‌‌برپرخاشگری‌‌‌دانش آموزان‌دختردوره-دوم‌منطقه‌درودزن
کد مقاله : 1166-ICPC
نویسندگان:
بهناز احمدی آخورمه *1، عباس قلتاش2، کاترین فکری3
1مرودشت خیابان 17 شهریور آموزشگاه زبان پویا معرفت
2استاد دانشگاه آزاد واحد مرودشت
3استاد معین - خ هاشمی - روبروی 21 متری جی - کوچه کشاورز رضایی - کوچه فاریان پلاک 28- واحد 4-
چکیده مقاله:
هدف‌ازاین‌پژوهش بررسی‌ تاثیرآموزش مدیریت خشم برپرخاشگری دانش‌آموزان دختردوره دوم متوسطه منطقه درودزن درسال تحصیلی93-92 می‌باشد. روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم که در پیش آزمون پرخاشگری بالاترین نمره را بدست آورده بودند انتخاب و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. مهارت‌های کنترل خشم در 8 جلسه 5/1ساعته هفته‌ای دوبار به گروه آموزش داده شد ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. آزمون یافته‌ها نشان دادند که پرخاشگری گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش یافته است. بنابراین از آموزش مدیریت خشم می‌توان بعنوان یکی از روش‌های موثر برای کاهش پرخاشگری افراد استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
‌مدیریت خشم،‌ پرخاشگری،‌ دانش آموزان.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است