مقایسه احساس تنهایی ،سلامت روان و کیفیت زندگی زنان دور از خانواده هسته ای
کد مقاله : 1167-ICPC (R1)
نویسندگان:
فاطمه یوسفی *1، عباس قلتاش2
1بلوار استقلال-کوچه 40 طبقه 2 واحد 2
2استاد دانشگاه آزاد واحد مرودشت
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه احساس تنهایی ، سلامت روان و کیفیت زندگی زنان دور از خانواده ی هسته ای خود بوده است . پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بوده است. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری در دسترس ،80 نفر (40 تفر از آباده ، 40 نفر از تهران ) از خانواده هایی که در این دو شهر در غربت زندگی می کردند انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های احساس تنهایی راسل ،سلامت روان گلدنبرگ و فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بوده است . داده های پژوهش به روش آماری تی گروههای مستقل مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین احساس تنهایی ،سلامت روان و کیفیت زندگی زنان دور از خانواده هسته ای در آباده و تهران، تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین احساس تنهایی زنان متاهل دور از خانواده هسته ای درآباده بیشتر از تهران است ،و در مجموع کیفیت زندگی ، سلامت روان در آباده کمتر از تهران می باشد.
کلیدواژه ها:
خانواده ی هسته ای ، غربت ، احساس تنهایی ،کیفیت زندگی ، سلامت روان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است