رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و تعارضات زناشویی با کیفیت روابط جنسی در زوجین متعارض شهر اصفهان
کد مقاله : 1168-ICPC
نویسندگان:
رویا درعلی1، نادره سهرابی *2
1اصفهان خیابان نظرشرقی خیابان خورشید انتهای خیابان سمت چپ بلاک 218 واحد 3
2خیابان زند ک 41 ساختمان پزشکی سینا طیقه 3
چکیده مقاله:
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و تعارضات زناشویی با کیفیت روابط جنسی در زوجین متعارض شهر اصفهان بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین دارای تعارض شهر اصفهان در سال 94- 1393 بود که حداقل یک سال ازمدت ازدواج آنها گذشته بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از بین زوجینی که به دلیل تعارضات زناشویی به کلینیک های مشاوره در شهر اصفهان مراجعه می‌کردند تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002)؛ تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1375) و کیفیت اخلاقی رابطه جنسی سامانی (2011) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک‌های سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار ذهنی، فاجعه-آمیز بودن و پذیرش شرایط با کیفیت رابطه جنسی رابطه منفی و معنادار و بین سبک‌های تمرکز مثبت مجدد و ارزیابی مثبت با کیفیت رابطه جنسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین تعارضات زناشویی با کیفیت رابطه جنسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها:
سبک های تنظیم شناختی هیجان، تعارضات زناشویی، کیفیت رابطه جنسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است