مبانی روانشناختی تربیت جنسی با تاکید برآیات قران و روایات معصومین (علیهم السلام)
کد مقاله : 1198-ICPC (R1)
نویسندگان:
صدیقه محمدجانی *1، محمدحسین یارمحمدیان2، محمدباقر کجباف3، عباس قلتاش4
1شیراز- شهرک گلستان- بولوار علامه امینی- کوچه 14 سمت راست منزل سوم
2استادتمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3استاد تمام دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
4استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
چکیده مقاله:
تربیت جنسی که بخشی از تربیت به مفهوم عمومی آن است، سابقه ای دیرینه دارد. اندیشمندان حوزه های علم و دین به مناسبت های گوناگون، به ویژه آن جا که از غریزه جنسی سخن به میان آورده اند، به تأثیرپذیری انسان از عوامل مختلف و دگرگون شدن رفتارهای جنسی او از این عوامل اشاره کرده اند. اما این که چگونه و با چه شیوه ای با این غریزه برخورد می گردد، در مکاتب فکری و دینی به تناسب اهداف، اصول و ارزش های برگزیده، پیشنهادهای گوناگونی عرضه شده است این پژوهش با هدف توصیف وتبیین مبانی روانشناختی تربیت جنسی با تاکید بر ایات قران و روایات معصومین با روش توصیفی -تفسیری انجام گرفته و یافته های تحقیق حاکی از آن است که: از دیدگاه اسلام انسان دارای غریزه صرف وکامجوی حیوانی نیست تا همه چیز او را به کامجویی از غریزه جنسی و آزادی در ارضای آن فرو کاست، بلکه انسان در کنار غریزه جنسی که وجه مشترک انسان وحیوان است ،از فطرت نیز برخوردار است و از آنجا که مبانی روانشناختی موثر دراخلاق جنسی عبارتند از غریزه جنسی، فطرت الهی،کرامت، قابلیت تکامل نفس و...از این رو اخلاق جنسی نیز ریشه در روح فطری انسان داردو به طبع همین فطرت است که میتوان از اصول وارزشهای اخلاقی همچون سرکوب نکردن غریزه جنسی، حفظ کرامت ذاتی انسان و حفظ کرامت انسانی زنان، مصونیت اخلاقی، رفتار جنسی مسئولانه، ازدواج آزاد و آگاهانه، دگر خواهی و کنترل رفتار جنسی و...صحبت کرد .
کلیدواژه ها:
مبانی روانشناختی ، تربیت جنسی، آیات قران، روایات معصومین (علیهم السلام)
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است