َبررسی ومقایسه چشم‌انداز زمانی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی
کد مقاله : 1201-ICPC
نویسندگان:
سمانه زارعان شهرکی *1، محمد ربیعی2، یوسف گرجی3
1خیابان کاشانی.کوچه 38.پلاک 12
2استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد
3استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه چشم انداز زمانی، در میان دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهرکرد بوده است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و به این منظور، 400 نفر از دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌ی چشم انداز زمانی استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین دانش آموزان تیزهوش و عادی در سه حیطه چشم انداز زمانی گذشته منفی، حال تقدیرگرا و گذشته مثبت تفاوت وجود دارد.
کلیدواژه ها:
چشم‌انداز زمانی، دانش‌آموزان تیزهوش،گذشته منفی،حال تقدیر گرا،گذشته مثبت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است