پیش‌بینی خودکارآمدی از طریق سبک‌های فرزندپروری والدین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دوره اول شهرستان مرودشت
کد مقاله : 1217-ICPC
نویسندگان:
هاجر خلیفه *1، سیروس سروقد2
1خیابان معالی آباد، خیابان گلها
2استادیار/ دانشگاه آزاد مرودشت
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خودکارآمدی از طریق سبک‌های فرزندپروری والدین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دوره اول شهرستان مرودشت انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی می‌باشد که در آن از بین کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان‌های دوره اول شهرستان مرودشت با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و جهت تحلیل داده‌های جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری والدین با خودکارآمدی دانش‌آموزان رابطه معنی داری وجود دارد همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که شیوه های فرزندپروری والدین قادر به پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان می‌باشد.
کلیدواژه ها:
خودکارآمدی، شیوه های فرزند پروری، دانش آموزان دبیرستان های دوره اول
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است