رابطه بین سبک زندگی خانوادگی و ابعاد امید در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شاهد و غیرشاهد ناحیه‌های 2 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز
کد مقاله : 1220-ICPC
نویسندگان:
صدیقه فرامرزی *1، پرویز ساکتی2
1بلوار فضیلت، خیابان فیض، پلاک 111.
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
چکیده مقاله:
هدف پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی خانوادگی و ابعاد امید در دانش آموزان دختر دبیرستان های شاهد و غیرشاهد ناحیه های 2 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شاهد و غیرشاهد ناحیه های 2 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز می‌باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته پرسش نامه مقیاس ابعاد امید و پرسشنامه سبک زندگی خانوادگی بود. نتایج نشان داد که: 1- بالاترین میانگین سبک زندگی خانوادگی مورد استفاده دانش آموزان دختر دبیرستان های شاهد ناحیه های 2 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز متعلق به سبک اجتناب از داروها و مواد مخدر و پائین‌ترین میانگین متعلق به سبک ورزش و تندرستی می-باشد و تفاوت معناداری بین میانگین‌ سبک های زندگی خانوادگی مورد استفاده دانش آموزان شاهد ناحیه های 2 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز وجود دارد.2- امید در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شاهد و غیرشاهد ناحیه های 2 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز از سطح کفایت قابل قبول بالاتر بوده و در حد کفایت مطلوب می باشد. بین ابعاد سبک زندگی و ابعاد امید در دانش آموزان دختر دبیرستان های شاهد و غیرشاهد ناحیه های 2 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز رابطه معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها:
امید، سبک های زندگی خانوادگی و دبیرستان های شاهد و غیرشاهد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است