رابطه عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رستم
کد مقاله : 1221-ICPC (R1)
نویسندگان:
سیروس رستمی *1، مژگان امیریان زاده2
1شیراز . خیابان دست خزر. کوچه 10. سمت راست. درب 5.
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رستم بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان این اداره به تعداد 300 بوده اند. از این جامعه، براساس جدول مورگان 170 نفر (126 نفر مرد و 44 نفر زن) به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، دلبستگی شغلی ادواردز و کلپلیاتریک و رفتارشهروندی سازمانی پودساکف و مکنزی استفاده شد. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد بین عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی با رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، بین دلبستگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، ابعاد عدالت سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی می باشد، دلبستگی شغلی به طور معناداری قادر به پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی می باشد و عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی به طور معناداری قادر به پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی می باشند.
کلیدواژه ها:
عدالت سازمانی، دلبستگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است