روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدن34 سؤالی در دانشجویان
کد مقاله : 1227-ICPC
نویسندگان:
فاطمه ویسی *1، مجتبی احمدی2، فهیمه رئیسی3، جمیله شاهوردی4
1بلوار قدس
2عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3کارشناس روان شناسی
4کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
چکیده مقاله:
اخیراً نگرانی درباره شکل بدن یکی از مسایل مهم نوجوانی است که باید بیشتر مطالعه شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیل عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدن (BSQ-34) در نمونه‌ای از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. این مطالعه روی 273 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد که با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. پرسشنامه شکل بدن به فارسی ترجمه شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه شکل بدن 34 سؤالی و پرسشنامه طرح‌واره‌های ظاهر بود. داده‌ها با استفاده از روش‌های ضریب همبستگی اسپیرمن، آلفای کرونباخ، ضریب دونیمه‌سازی گاتمن و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 تحلیل شد. ضریب پایایی از نوع آلفای کرونباخ، دونیمه‌سازی و بازآزمایی در کل نمونه به‌ترتیب 95/0، 93/0 و 82/0 بود. ضریب همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه طرح‌واره‌های ظاهر 63/0 به‌دست آمد. پرسشنامه شکل بدن 34 سؤالی در نمونه دانشجویان ایرانی، همسانی درونی رضایت‌بخشی دارد و از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.
کلیدواژه ها:
تصویر بدن، پرسشنامه شکل بدن، تحلیل عاملی، روایی، پایایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است