رابطه‌ی بین طرحواره‌های ناسازگاراولیه و سبک‌های هویت با پذیرش اجتماعی در زنان شاغل شیراز
کد مقاله : 1245-ICPC
نویسندگان:
سمانه بابری1، دکتر ژاله رفاهی *2
1بلوار گلستان خ شهید محمدیان فرد کوچه 8 بلوک B طبقه 5 واحد 504
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف رابطه‌ی بین طرحواره‌های ناسازگاراولیه و سبک‌های هویت با پذیرش اجتماعی در زنان شاغل شیراز انجام شده است. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه مورد تحقیق کلیه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر شیراز می‌باشد. که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای 180 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شد. افراد نمونه به پرسشنامه‌های پذیرش اجتماعی، سبک‌های هویت(ISI-6G)، طرحواره یانگ (YSQ-SF )پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش‌های آماری میانگین و انحراف‌استاندارد و رگرسیون چند متغیره گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین پذیرش اجتماعی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه به استثنای معیارهای سرسختانه و ایثار رابطه‌ی معنادار و منفی وجود دارد و متغیر پذیرش اجتماعی با سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه مثبت و معنادار دارد، اما با سبک هویت اجتنابی رابطه منفی و معنادار دارد و همچنین طرحواره‌های رهاشدگی، وابستگی و سبک‌های هویت هنجاری و اجتنابی قادر به پیش‌بینی پذیرش اجتماعی بودند.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: پذیرش اجتماعی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک هویت، زنان شاغل.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است