مقایسه ویژگی‌های شخصیت، مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی افراد معتاد به مواد مخدر و افراد سالم در شهرستان شیراز
کد مقاله : 1264-ICPC (R1)
نویسندگان:
نسیم راه پیما1، لادن معین *2، احمد رضا اوجی نژاد3
1جهرم. خیابان سید جمال الدین اسدآبادی.
20000000000
3استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی، مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی افراد معتاد به مواد مخدر و افراد سالم در شهرستان شیراز انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی- مقایسه‌ای است که از بین کلیه افراد معتاد و افراد سالم ساکن در شهر شیراز با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 152 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 76 نفر معتاد و 76 نفر نیز غیرمعتاد بودند. اعضای دو گروه با استفاده از ویژگی های شخصی همتا شدند. فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو، مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) و مقیاس سازگاری اجتماعی بل به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از آماره توصیفی مانند فراوانی، میانگین و انحراف معیار و همچنین آماره های استنباطی ازقبیل آزمون t مستقل و رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات افراد معتاد و غیر معتاد در متغیرهای پژوهش (ویژگی های شخصیتی، مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی) تفاوت معناداری با هم داشتند، همچنین نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نشان داد که این متغیرها به خوبی قادر به پیش بینی اعتیاد می باشند.
کلیدواژه ها:
ویژگی های شخصیت، مسئولیت پذیری، سازگاری اجتماعی، معتاد.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است