رابطه تنظیم شناختی هیجان با تعارضات زناشویی مراجعان مراکز مشاوره شیراز
کد مقاله : 1286-ICPC
نویسندگان:
شهلا زارع *
فرهنگ شهر.سجادیه 2.خیابان46.کوچه 13
چکیده مقاله:
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی تنظیم شناختی هیجان با تعارضات زناشویی می باشد .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است، جامعه آماری مراجعان به مراکز مشاوره شهر شیرازبه تعداد100نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . به منظور اندازه گیری متغیر ها از پرسشنامه ی تعارضات زناشویی ثنایی و پرسشنامه تنظیم شناختی گرانفسکی استفاده گردید. و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید .بین ابعاد تنظیم هیجان فقط رابطه بعد پذیرش با تعارضات معنی دار نیست و به طور کلی بین تنظیم هیجان با تعارضات رابطه مثبت ومعنادار وجود داردو تنظیم هیجان پیش بینی کننده ی تعارضات زناشویی می باشد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی : تعارضات زناشویی ، تنظیم شناختی هیجان .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است