رابطه باورهای غیرمنطقی با اضطراب اجتماعی مادران کودک اتیسم
کد مقاله : 1302-ICPC (R1)
نویسندگان:
جواد خادمی *
قدوسی شرقی جنب بانک انصار
چکیده مقاله:
زمینه و هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با اضطراب اجتماعی مادران کودکان اتیسم شهر شیراز بوده است. مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش، مادران دارای کودک مبتلا به اتیسم شهر شیراز بود که با توجه به تعداد محدود 126 نفر بودند لذا از سرشماری استفاده شد. مطالعه از نوع توصیفی_ همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه باورهای غیر منطقی( جونز، 1968) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی ( واتسون و فرند، 1969) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که باور های غیر منطقی رابطه مثبت معنی دار ( 49/0 r=و 001/0>P) با اضطراب اجتماعی دارند.
کلیدواژه ها:
باورهای غیرمنطقی، اضطراب اجتماعی، اتیسم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است