بررسی نقش واسطه‌ای التزام شغلی در تعیین اثر قرارداد روانشناختی بر نیت ترک شغل
کد مقاله : 1308-ICPC
نویسندگان:
سمیه زائری *1، نجمه خواجه2
1کوی کارگر- ردیف اف 7- پلاک 5
2ناحیه یک- بلوار امام خمینی- کوچه شهید خرد پیشه- پلاک73961
چکیده مقاله:
هدف اصلی این تحقیق، تعیین اثر قرارداد روانشناختی با میانجی گری التزام شغلی بر نیت ترک شغل بود. الگویپیشنهادی در یک نمونه 140 نفری از کارکنان یک سازمان دولتی مورد آزمون قرار گرفت. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و AMOS ویراست 18 و SPSS ویراست 18 استفاده شد. جهت آزمون اثرهای واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هیز (2008) استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده‌ها داشت. بر اساس نتایج حاصله التزام شغلی در رابطه بین قرارداد روانشناختی و نیت ترک شغل نقش واسطه ای داد. بنابر یافته ها می توان گفت که قرارداد روانشناختی نیز به طور مستقیم و معنادار با نیت ترک شغل در ارتباط است.
کلیدواژه ها:
قرارداد روانشناختی، التزام شغلی، نیت ترک شغل
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است