اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز (MS)
کد مقاله : 1313-ICPC
نویسندگان:
لیلا پیرایه *1، صدراله خسروی2، ساره بهزادی پور3، معصومه حمیدی4، حمیده پاسالار3
1شهرک گلستان- خیابان بوستان- آپارتمان 105 آناهیتا
2بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد- گروه روانشناسی
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
4دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز در شهر شیراز بود. جامعه آماری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز عضو انجمن مولتیپل اسکلروز شهر شیراز بود که از میان آن ها به صورت نمونه‌گیری هدفمند، 30 بیمار انتخاب شد و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. داده ها با استفاده از نرم افزارspsS 21 و روش آماری تحلیل کوواریانس، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر کاهش افسردگی و استرس بیماران مولتیپل اسکلروز، اثربخش بود(01/0p<). بنابراین، می توان از درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان راه کاری برای این بیماران، همزمان با درمان جسمی استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، افسردگی، استرس، مولتیپل اسکلروز.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است