پیش بینی امید تحصیلی بر اساس هوش هیجانی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیم
کد مقاله : 1317-ICPC
نویسندگان:
اعظم فیاضی پور *1، سیامک سامانی2، نادره سهرابی شگفتی3
1شیراز،بلوار مدرس،خیابان آزادگان،بلوارباران،کوچه1،پلاک40
2استاد
3استاد دانشگاه
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی امید تحصیلی بر اساس هوش هیجانی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیم بود. نمونه مورد نظر در این پژوهش را 386 دانش آموز (199 دختر و 187 پسر ) تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه امید تحصیلی، هوش هیجانی راهبردهای انگیزش و یادگیری خودتنظیم بود. پایایی و روایی این آزمون ها در پژوهش های متعددی تأیید شده است در این پژوهش از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که هوش هیجانی و یادگیری خودتنظیم پیش بین معنادار امید تحصیلی می باشد و از دیگر نتایج این که هوش هیجانی و یادگیری خودتنظیم قادر به پیش بینی بعد مسیرراه می باشد و تنها هوش هیجانی می تواند بعد تفکر عامل را پیش بینی کند.
کلیدواژه ها:
امید تحصیلی، هوش هیجانی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است