تاثیر آرامش روانی و مهارت های فردی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان متوسطه پسر
کد مقاله : 1322-ICPC (R2)
نویسندگان:
الهام جعفری *1، ابراهیم جعفری2
1مرودشت خ 22 بهمن چ سوم جنوبی کوچه اول درب اول
2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر تاثیر آرامش روانی و مهارت های فردی بر رشد قضاوت اخلاقی نوجوانانی است که در مساجد حضور مستمر و به ارزش های دینی تقید دارند. در این پژوهش تعداد 140 نفر از نوجوانان شهرستان مرودشت به صورت نمونه گیری خوشه ای و با کمک هیئت امناء مساجد و دفتر امام جمعه شهرستان مرودشت انتخاب گردیدند. افراد انتخاب شده، به طور مستمر در نمازهای جماعت مساجد و اغلب آن ها در نماز جمعه شرکت می کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرم کوتاه رشد قضاوت اخلاقی رست (DIT) استفاده شد. بر اساس این پژوهش می توان گفت که آرامش روحی-روانی، مدیریت هیجانات، شناخت و مهارت های فردی (سلامت روان) از عوامل موثر بر رشد قضاوت اخلاقی هستند.
کلیدواژه ها:
قضاوت اخلاقی، آرامش روانی، مهارت های فردی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است