بررسی تاثیر قصه درمانی در کاهش اضطراب و بهبود علائم PTSD در کودکان آزار دیده جنسی
کد مقاله : 1330-ICPC
نویسندگان:
فاطمه شادفر *
نیشابور، امیرکبیر 16 پلاک 34.
چکیده مقاله:
چکیده:
یکی از شایع ترین و پیچیده ترین معضلات روانی – اجتماعی جامعه بهره کشی از کودکان است. بهره کشی از کودکان شامل هرگونه آزار و اذیت روانی، جنسی و غفلت از کودک است. تحقیقات علمی در رابطه با سوء استفاده جنسی نشان داده که این مسئله آسیب های قابل توجهی را به پیکر خانواده و رشد و تکامل کودک تحمیل می کند و اقدامات پیشگیرانه و درمانی لازم است. لذا ، در این تحقیق به تاثیر قصه درمانی در کاهش اضطراب و بهبود علائم اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) در کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند به صورت موردی پرداخته است. نمونه مورد مطالعه سه کودک ، یک دختر 8 ساله و دو پسر9 و 7 ساله از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس از مرکز مشاوره پیوند وابسته به آموزش و پرورش شهرستان نیشابور انتخاب شدند و پرسشنامه های اضطراب سنجی اسپیلبرگر و علائم PTSDگرین والد فرم والدین استفاده گردید. نتایج نشان داد قصه درمانی در کاهش اضطراب کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند موثر است. همچنین در کاهش علائم درد نگرایانه نظیر (اضطراب ، ترس ، گوشه گیری و افسردگی )و علائم بردنگرایانه نظیر (اختلال در روابط بین فردی، رفتارهای ضد اجتماعی و مشکلات بین شخصی) و علائم جسمانی PTSD موثر است. یافته ها بر اساس تحلیل موردی ، آمار توصیفی و استنباطی Tجفت شده به دست آمد.
کلیدواژه ها:
کلید واژ گان: سوء استفاده جنسی، قصه درمانی، اضطراب. استرس پس از سانحه.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است