رابطه بهداشت روانی با شادکامی و امید به زندگی در جانبازان شهرستان خرم بید
کد مقاله : 1335-ICPC
نویسندگان:
جواد طیبی خرمی *1، لادن معین2
1شهرستان خرم بید. شهر صفا شهر. بلوار بسیج. کوچه 4.
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه مشاوره، مرودشت، ایران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بهداشت روانی با شادکامی و امید به زندگی در جانبازان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی جانبازان شهرستان خرم بید است که حجم جامعه معادل 461 نفر می باشد. تعداد 73 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ، شادکامی فوردایس و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر استفاده گردید. همچنین داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف از معیار، کمینه و بیشینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه بر این به جهت بررسی فرضیه های پژوهش، داده ها به روش همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بهداشت روانی با شادکامی و امید به زندگی رابطه منفی معناداری دارد. مولفه های علائم جسمانی و افسردگی با شادکامی رابطه منفی معنادار دارد. مولفه افسردگی با امید به زندگی رابطه منفی معنادار دارد.
کلیدواژه ها:
بهداشت روانی، شادکامی، امید به زندگی، جانبازان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است